Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น ได้รับเชิญให้เข้าไปนำเสนอ และจัดอบรมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ SenzE ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาท ณ ห้องประชุมจันทน์ปรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง