Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทอย่างมีคุณภาพ”ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค โดยอุปกรณ์ SenzE ได้รับความสนใจทั้งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นจำนวนมาก