Meditech Solution
คุณศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมห าชน) ร่วมกับ คุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ คุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการ SenzE for Charity : นวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อแนะนำอุปกรณ์ในการสื่อสารทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาต หรือ “SenzE” พร้อมทั้งจะทยอยส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน 30 ชุด รวมมูลค่า 5.5 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 10 แห่งทั่วประเทศ ณ โรงแรม The Sukosol กรุงเทพ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556