Meditech Solution

สุดยอดนวัตกรรม ผู้พิการทางสายตาสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งด้วย"ลิ้น"ของพวกเขา

อุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า BrainPort V100 ที่สามารถช่วยให้ผู้ที่มีคาวมบกพร่องทางสายตาสามารถมองเห็นได้อีกครั้งผ่านการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ 3ตัว ได้แก่กล้องวีดีโอที่ผู้ใช้งานจะต้องสวมไว้ที่ศรีษะหรือติดไว้กับแว่นกันแดด, ตัวควบคุมแบบพกพา และแผ่นที่ให้ผู้ใช้งานใส่ไว้ในปาก
หลักการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ แม้สายตาจะไม่สามารถใช้งานได้ แต่สมองส่วนรับภาพของผู้พิการนั้นไม่ได้สูญเสียไป ดังนั้นเมื่อกล้องบนศรีษะได้รับภาพใดๆ มันจะส่งภาพนั้นมายังกล่องควบคุม ซึ่งกล่องนี้จะทำหน้าที่แปลงภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนส่งรูปแบบนี้ไปยังแผ่นในปากผู้พิการ ซึ่งสัญญาณจะไปกระตุ้นที่ลิ้นและส่งไปยังเปลือกสมองส่วนการเห็น (visual cortex) ทำให้สามารถตีความออกมาเป็นภาพสามมิติได้นั่นเอง ซึ่งนี่ก็จะช่วยให้ผู้พิการด้านสายตาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ และใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นทั้งการเดิน, การอ่านป้ายไปรวมไปถึงถึงการแยกวัตถุต่างๆ เป็นต้น เทคโนโลยีทำให้ชีวิตดีขึ้นมากจริงๆ
อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับเงินลงทุนพัฒนาทั้งทาง Google และ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการรับรองในยุโรป และจากองค์การอาหารและยาของอเมริกา อุปกรณ์ชิ้นนี้คาดว่าจะวางขายที่ราคาประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 336,000 บาท อย่างไรก็ตามการใช้งานอุปกรณ์ BrainPort V100 ผู้พิการทางสายตาต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ การฝึกฝนใช้งานและฝึกตีความ คล้ายๆ กับการหัดเรียนภาษาใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน ทั้งนี้ทางผู้พัฒนาจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา :http://www.slashgear.com